•  ترک استریم و بازی بزرگ گازی روسیه با اروپا

    جای ایران در آینده گاز جهان کجاست؟ 

     ترک استریم و بازی بزرگ گازی روسیه با اروپا

    ساعت 24-در حالی که ایران در همه سالهای 1358 تا 1368 درنبرد با صدام حسین رهبر مستبد عراق بود فرصتی برای استفاده از منابع جهانی و داخلی برای توسعه صنعت گاز نداشت. در دولت سازندگی آقای رفسنجانی نیز شرایط برای توسعه گاز به ویژه درعسلویه و در میدان گازی مشترک با قطر مهیا نشد. تنها در 1367 بود که شرایط برای توسعه گاز ایران فراهم شد. در این وضعیت بود که روسیه و قطر به مثابه دو غول گازی راه فتح بازارهای گاز را درپیش گرفتند.