• آقای روحانی با مردم نگران حرف بزنید

    به دولت دوازدهم دخیل ببندیم ؟

    آقای روحانی با مردم نگران حرف بزنید

    ساعت24-اکنون مهرماه 1396 نیز به پایان رسیده است و اقتصاد ایران شاهد هیچ اقدام چشمگیری از سوی دولت دوازدهم نبوده و نیست. حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم در اقتصاد دنبال چیست و این روزها در این عرصه به چه می اندیشد؟ آیا قرار است اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران و کسب و کار میلیونها ایرانی رخ دهد؟