• ایران نیازمند  گفت و گو و اندیشه باز است

    اصول گرایان با اصلاح طلبان جلسات نقد فیلم مشترک داشته باشند

    ایران نیازمند گفت و گو و اندیشه باز است

    ساعت24-نخبگان ایرانی به ویژه آنهایی که می خواهند زاد و رشد شتابان تری در کسب وکار خویش را تجربه کنند در عمل به محدودیت هایی می رسند که دستاورد انجماد در اندیشیدن به رفتارهای نو در جهان امروز برمی گردد. دیوان سالاری استیلا یافته بر تاروپود کسب و کا رایرانیان گونه ای است که راه پیشرفت را برای گروه خاصی هموار می کند. این دیوان سالاران سد راه نوآوری شده و با طرد اندیشه های نو راه را بر اندیشه های بازتر می بندند. مجتبی لشکربلوکی و وحید شامخی در نوشته ای مشترک تاکید می کنند ایران برای آینده نیاز به اندیشه باز دارد و باید راه حرف زدن و گفت وگو در ایران بازشود.