به یک بهانه ای جایزه میدهد که هیچکدامشان ناراحت خانه نروند -
- -
مثل بزرگ فامیل که به همه بچه ها عیدی میده تا خوشحال باشند
البته فقط یک ایراد کوچیک داره واینکه دیگه جشنواره حساب نمیشه
جشن حساب میشه☺️