چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰

افزایش صعودی شاخص فضای تجاری در ازبکستان

پرچم ازبکستان

ساعت24-مرکز تحقیقات اقتصادی و اصلاحات (CERR) سومین دور بررسی و ارزیابی بین شرکت ها را در ژوئن سال 2020 با مشارکت 998 شرکت تجاری انجام داد

بعنوان نمونه: این ارزیابی با استفاده از روش "شاخص وضعیت تجاری آلمان " توسط IFO در مونیخ تهیه شده است.

این ارزیابی از دو جهت انجام شده است: ارزیابی وضعیت فعلی تجارت و انتظارات کارآفرینان در مورد چشم انداز تجارت برای 2 الی 3 ماه آینده.

تجزیه و تحلیل وضعیت تجارت در ازبکستان به شرح زیر است:

شاخص وضعیت فعلی تجارت با 30 امتیاز (افزایش 15 امتیاز نسبت به ماه قبل)، بدین معنی است که وضعیت فعلی تجارت نسبتاً مثبت است (شکل 1).

شاخص تجاری برای 2 الی 3 ماه آینده با بدست آوردن 74 امتیاز (افزایش 44 امتیاز نسبت به ماه قبل)، نشانگر چشم انداز مثبت کارآفرینان جهت توسعه تجارت طی 2 الی 3 ماه آینده است (شکل 1).

شاخص وضعیت تجارت با 51 امتیاز (افزایش 29 امتیاز نسبت به ماه قبل)، یعنی شرایط تجاری در ازبکستان مطلوب است. از نظر توسعه اقتصادی، رابطه بین ارزشهای وضعیت فعلی و انتظارات، حاکی از آن است که اقتصاد کشور طی 2 الی 3 ماه آینده توسعه خواهد یافت (شکل 2).

مراحل چرخه اقتصادی جمهوری ازبکستان

بعنوان نمونه: ارزیابی شاخص مشابه در روسیه (6-) نسبت به ماه قبل فقط 3 امتیاز افزایش نشان داد.

ارزش شاخص وضعیت تجاری در ازبکستان

جدول1

04/2020

05/2020

06/2020

دوره

26

15

30

وضعیت فعلی

43

30

74

انتظارات تجاری

35

22

51

وضعیت تجارت

نمودار شاخص های وضعیت تجارت، انتظارات تجاری و وضعیت فعلی.

شکل 1

        وضعیت فعلی

      انتظارات تجاری

وضعیت تجارت

ارزیابی وضعیت تجارت شامل سه شاخص اصلی است:

ارزیابی وضعیت فعلی تجارت. تفاوت بین پاسخ های "خوب" و "بد" به عنوان درصدی از کل نمونه محاسبه می شود. ارزش وضعیت فعلی از منفی 100 امتیاز متغیر است (همه پاسخ دهندگان وضعیت فعلی را بد ارزیابی می کنند). تا 100 امتیاز (همه پاسخ دهندگان وضعیت فعلی را خوب ارزیابی می کنند).

انتظارات تجاری برای 2 الی 3 ماه آینده. اختلاف بین پاسخ ها به صورت "بهبود می یابد" یا "بدتر می شود" به عنوان درصدی از کل نمونه محاسبه می شود. ارزش انتظارات از منفی 100 امتیاز متغیر است (همه پاسخ دهندگان انتظار دارند که وضعیت بدتر شود) تا 100 امتیاز (همه پاسخ دهندگان انتظار بهبود بیشتر تجارت را دارند).

وضعیت تجارت مبتنی بر میانگین مقادیر موجود وضعیت فعلی و انتظارات تجاری است. ارزش وضعیت تجارت می تواند بین منفی 100 امتیاز در نوسان باشد (همه پاسخ دهندگان وضعیت فعلی را بد ارزیابی می کنند و انتظار دارند تجارت آنها بیشتر دچار آسیب شود) و 100 امتیاز (همه پاسخ دهندگان وضعیت فعلی را خوب ارزیابی می کنند و انتظار پیشرفت بیشتر در تجارت خود دارند)؛

بر اساس رابطه بین شاخص های وضعیت فعلی و انتظارات تجاری، می توان مراحل چرخه اقتصادی در کشور را برای 2 تا 3 ماه آینده تعیین کرد (شکل 2).

اگر ارزش هر دو شاخص وضعیت فعلی و انتظارات تجاری منفی باشد، اقتصاد کشور در 2 تا 3 ماه آینده در حالت رکود قرار خواهد گرفت.

اگر ارزش وضعیت فعلی منفی باشد، در حالی که ارزش انتظارات تجاری مثبت است، در این صورت اقتصاد در 2 تا 3 ماه آینده روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

اگر ارزش هر دو شاخص وضعیت فعلی و انتظارات تجاری مثبت باشند، پس از آن در 2 تا 3 ماه آینده اقتصاد گسترش خواهد یافت.

اگر ارزش وضعیت فعلی مثبت و انتظارات تجاری منفی باشد، در 2 تا 3 ماه آینده اقتصاد دچار رکود  می شود.

روابط عمومی

مرکز تحقیقات اقتصادی و اصلاحات

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s