تاریخ امروز
امروز چندمه


تقویم هجری به دو تقویم شمسی و قمری تقسیم می شود.تقویم شمسی یکی از دقیقترین تقویمها است که 365 روز و 6 ساعت است. می توان گفت مبنای سال شمسى، در واقع حرکت انتقالى یک دور کامل زمین به دور خورشید است. اما مبناى سال قمرى بر اساس چرخش ماه به دور زمین است .ازچرخیدن دوازده دور ماه به دور زمین که 354 روز طول می کشد یک سال قمری کامل می شود.سال قمری 11 روز از سال شمسی کمتر است.مبدأ هر دو سال شمسی و سال قمری، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است .مبدا تاریخ میلادی نیز تولد حضرت مسیح است.این تقویم چندین بار دست خوش تغییر شده است.

ساعت ایران چنده

پیشنهاد