• بخش خصوصی متحد در برابر نهادهای حکومت

    بخش خصوصی متحد در برابر نهادهای حکومت

    ساعت 24 - با فشار و هشدارهای پرشماری که از سوی اعضای اتاق های بازرگانی برروی هیات رییسه اتاق می آید تا دربرابر بی قانونی های دولت ونیز تهدیدهای مجلس یازدهم که از چندماه پیش بر بازرگانان و صنعتگران و اتاق ایران شنیده می شود ریاست اتhق ناگزیر شد نسبت به رفتار مجلس و گفتار برخی از اعضای آن با صراحت سخن بگوید. از سوی دیگر مجلس یازدهم از سوی اعضای این دوره از مجلس و نیز از سوی هواداران مجلس انقلابی خوانده شده است. از سوی دیگر ونیز به همین دلیل افراطیون از این نهاد و نیز دولت سیزدهم انتظار دارند که تصمیم‌های انقلابی بگیرند. مجلس یازدهم نیز با ارائه طرح‌هایی مثل صیانت درباره اینترنت و خانواده پاسخ مناسبی داده‌اند.

پیشنهاد