• دلار تا اطلاع بعدی جانشین ندارد

    دلار آمریکا 75 سال درصدر پولهای پرقدرت

    دلار تا اطلاع بعدی جانشین ندارد

    ساعت24-مخالفان برتری دلار آمریکا برسایر پولهای جهان به قدرت یوروی اروپا دلاردل بسته بودند تا جانشین دلار شده و این پول پرقدرت رااز پله اول پولهای پرقدرت پایین بکشد . این امیدواری اما به سرعت و همانطور که میلتون فریدمن اقتصاددان نامدار آمریکایی پیش بینی کرده بود با اختلاف میان شرق و غرب اروپا وحتی میان سه کشور اول این اتحادیهقدرت اولیه را ازنیز از دست داد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s