• بدترین سقوط تولید ناخالص ایران در35 سال گذشته

    تناقض آمارهای نهادهای معتبر جهانی با آمارحسن روحانی

    بدترین سقوط تولید ناخالص ایران در35 سال گذشته

    ساعت 24 - آیا این احتمال وجوددارد منابع رسمی تولید اطلاعات کلان از اقتصادایران دوگزارش متفاوت و متناقض درباره رشد اقتصادایران تهیه کرده و اطلاعات ارایه شده به رییس جمهور حسن روحانی با واقعیت اقتصاد ایران تفاوت معنا دار داشته باشد؟ باتوجه به اینکه نهادهای معتبر بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آمار بسیار ناراحت کننده از سقوط رشد اقتصادایران در اندازه های 8 تا 10 درصد برای سال 2019 ارایه می دهند اما روحانی می گوید رشد منفی اقتصاد به نقطه عطف رسیده و درسال 1398 مثبت خواهد شد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s