• " یاجنگ یامذاکره"  به جای "نه جنگ نه مذاکره "

    آمریکا دنبال می کند

    " یاجنگ یامذاکره" به جای "نه جنگ نه مذاکره "

    ساعت 24 -دگرگونی شتابان در مناسبات ایران و آمریکابه روزهای سرنوشت ساز می رسد. تاب آوری اقتصادایران دربرابر تحریم های فزاینده آمریکا و مسدود شدن راههای صادرات و ارزآوری اکنون با ابهام مواجه شده است. از سوی دیگر اما ایران فشار منطقه ای در حوزه های دیگررا برآمریکا و اروپا افزایش داده است.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s