چیلر اسکرال

  • چیلر چیست؟

    چیلر دستگاهی است که از طریق یک چرخه ترمودینامیکی گرمای سیال را گرفته و آن را سرد می کند. این چرخه ترمودینامیکی به دو روش جذبی و تراکمی بخار انجام می شود.