• باورش سخت است:26میلیون گرسنه همین حالا

    چرا آفریقا گرسنه است؟

    باورش سخت است:26میلیون گرسنه همین حالا

    ساعت24-ایرانیان در هر شهر و در هرروستا هرگز با پدیده اندوه بار گرسنگی رو به رو نشده اند و روزانه دهها هزار تن نان و برنج اضافه دورریخته می شود. این وضعیت یعنی ندیدن روی زشت آن میزان فقر که آدمی نتواند حتی لقمه ای نان ، مشتی برنج یا یک ذرت برای خوردن پیداکند در آروپا ، در آسیا ، در آمریکا و در مناطق دیگر دیده نمی شود اما در آسیا میلیونها انسان همین حالا گرسنه اند .