فیلم

  • کولر برای کلاه ایمنی موتور

    کولر برای کلاه ایمنی موتور

    ساعت24-یک شرکت هندی برای فراهم کردن آسایش موتور سواران وسیله ای ساخته که به کلاه ایمنی موتور متصل می شود و ضمن پاکسازی هوای تنفسی موتور سوار داخل کلاه ایمنی را خنک می کند.