• نباید زندگی در تحریم را اصل بدانیم

    راه اصلی برای برطرف کردن تنگناها

    نباید زندگی در تحریم را اصل بدانیم

    ساعت 24-«رشد اقتصادی ایران در سال 1398 بین 5/4 تا 5/5 درصد منفی» خواهد بود. از طرف دیگر و مطابق با آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد جمعیت ایران در سال 1398 دست‌کم 5/1 درصد است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد سال آینده کل جامعه ایران و اقتصاد ملی بین 6 تا 7 درصد فقیرتر و کوچک‌تر خواهد شد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');