• تجارت را قربانی نرخ ارز کرده اند

    تجارت را قربانی نرخ ارز کرده اند

    ساعت 24 -درحالی که تجارت خارجی یک بخش با اهمیت در اقتصاد کلان هرکشور از جمله ایراناست و باید برای به دست آوردن ارز در غیاب صادرات نفت آن را تقویت کرد و نیز برای اینکه چرخ صنعت و تولید بچرخد باید واردات انجام شود اما درایران آن را قربانی نرخ ارز کرده اند.

s