• ترکیه دومین خودروساز اروپا شد

    ایران درگیر فروش به روش قرعه کشی

    ترکیه دومین خودروساز اروپا شد

    ساعت 24- داشتن یک دستگاه اتومبیل سواری برای خانواده ها در ایران و جهان یک خواست منطقی است تا بتوانند با استفاده از آن نیازهای جا به جا شدن خانواده را با آسایش و آرامش ذهنی انجام دهند و با داشتن اتومبیل شخصی نوعی هویت ممتاز نیز داشته باشند. به همین دلایل است که خانواده های ایرانی به ویژه شهرنشینان نیروی مادی و مالی خود را تجهیز می کنند تا یک اتومبیل خریداری کنند.

s