• اقتصاد کافکایی وتولید انبوه قوانین مشکل ساز

    اقتصاد کافکایی وتولید انبوه قوانین مشکل ساز

    ساعت 24-دکتر محمد طبیبیان درتازه ترین نوشته خود در صفحه تلگرامی اش درباره تولید قانون های بی کیفیت در کشورهای گوناگون از جمله مجلس های ایران نوشته . اومی نویسد در یک مقاله در شماره اخیر یعنی سپتامبر ۲۰۲۱ نشریه تخصصی American Economic Review تحت عنوان “ از وِبِر تا کافکا: بی ثباتی سیاسی و بیش تولید قوانین”، پژوهشگران ابتدا یک الگوی نظری را طراحی می کنند و آن را در مورد کشور ایتالیا به کار می برند.