• نمی گذاریم موتور اقتصاد اروپا خاموش شود

    رئیس کمیسیون اروپا

    نمی گذاریم موتور اقتصاد اروپا خاموش شود

    ساعت 24 - پس از تهدید جان آدمیان در جهان از سوی کرونا اما مال آنها نیز در معرض خطر قرار دارد و شهروندان پرشماری در هر کشور از جمله کشورهای اروپایی شغل و در آمد خود را از دست می دهند.به همین دلیل است که مدیران اقتصادی جهان و نهادهای بین المللی و درسطح ملی دنبال راهی برای نجات اقتصادند.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s