رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 118706

خرافات طبی

img alt="خرافات طبی" src="http://vista.ir/include/articles/images/d3a701437d6081655d3e690db48abfab.jpg" />

● سورنجان
با روغن آمیخته و صلایه كرده نیم درم به پنبه زده به خود گیرند. درد شب بواسیر سخت را تسكین خوبی بخشد. نیم مثقال آن را با قند و زعفران شربتی ترتیب دهند برای درد مفاصل و نقرس بسیار نافع بود.
● سوسن
سوسن آسمانی رنگ را با آب گل بیامیزند به صورت زنند، لكه‌های سفید و سیاه چهره را برطرف كند.
● سه سنبل، علاج پروستات!
برای فواق و پیچش روده مفید است. تخم آن را بیاشامند، قطره قطره آمدن پیشاب را مانع شود و سنگ مثانه بریزد و برگ آن را بر سر و پیشانی ضماد كنند درد سر را تسكین بخشد. برگ شاه تره با كلی هلیله زرد برای تصفیه خون و رفع جرب و خارش تن مفید است. اگر در آب بخیسانند و سر را بدان بشویند، رفع رشك و شپش كند و چون تقطیر كنند و با حنا بیامیزند جرب (ناراحتی پوستی) و خارش را برطرف كند.
● گل شقایق
اگر با پوست گردوی تازه آمیخته شود موی را سیاه كند و اگر آب شقایق را در چشم كشند حدقه را سیاه كند و از ریزش آب جلوگیری كند. اگر تخم آن را روزی یك دوم با آب سرد بخورند برای رفع برص (جذام) مفید است.
● مورچه سواری! و خاصیت ازاله موی زیر بغل
مورچه سواری در اغلب جاها پیدا می‌شود. مجرب است اگر مورچه سواری را تا صد دانه گرفته در پنج درم روغن زنبق انداخته سه هفته نگاه دارند و از آن زیر بغل بمالند از روییدن مو جلوگیری كند.
● نشادر
با روغن صلایه كنند و بر سودا و جرب (اگزما) در حمام بمالند برطرف كند.
● نشاسته و زعفران
نشاسته و زعفران به لكه صورت بمالند پاك كند و چون بپزند و روغن بادام و قند بر آن بیفزایند برای سینه و سرفه مفید باشد.
● گشنیز تازه و شیرزن
گشنیز تازه را بكوبند و آب آن در بینی كشند از خون جلوگیری كند خاصه آنكه در حبه كافور در آب آن حل كرده باشند. اگر با شیر زن در چشم چكانند گرفتگی‌های سخت را برطرف كند.
● شونیز یا سیاه‌دانه و كرم دراز معده و علاج طاسی ‌سر!
اگر شونیز یا سیاه‌دانه را با سركه و چوب صنوبر بپزند و در دهان گیرند درد دندان را تسكین دهد. اگر كوبیده آن را بر ناف ضماد كنند، كرم دراز (پارازیت انگل معده) را دفع می‌كند. اگر بو دهند و نرم كنند و در پارچه ببندند و دایم ببویند زكام سرد را سودمند بود.
اگر بسوزانند و با روغن سوسن یا روغن حنا كه موم در آن گداخته باشند بیامیزند و بر سر بی‌مو بمالند موی برویاند. اگر با عسل و آب گرم بیاشامند سنگ مثانه بریزاند.
اگر یك شب در سركه بخیسانند و صلایه كنند و از آن در بینی بچكانند درد سر كهنه و لقوه را سودمند بود. اگر در منزل دود كنند گزندگان از خانه بگریزند. اگر هفت ‌دانه از آن را با شیر زنان شیرده یك ساعت بجوشانند و در دماغ كسی كه یرقان داشته باشد و چشمانش زرد شده باشد بچكانند بی‌نهایت سودمند بود.
● شیر خفاش
خفاش‌ تنها مرغ شیرده است. خفاش را یافته و شیرش را گرفته برای دفع سنگ مثانه و سفیدی چشم به كار ببرید، بی‌نهایت سودمند است. (با توجه به اینكه خفاش به‌طور معمول در غارهای كوهستانی و نقاط صعب‌العبور زندگی می‌كند، تجسم كنید بیمار بیچاره چگونه باید از ارتفاعات كوهستان بالا می‌رفت و كمی شیر خفاش برای درمان خود تهیه می‌كرد)!
● شربت بادرنجبویه
شربت بادرنجبویه قوت هاضمه و معده و جگر دهد و نشاط ‌آورد و خفقان و فواق را برطرف كند.
● پیاز نرگس و زائوی بچه مرده و كرم معده!
با آب عسل بیامیزند و بیاشامند زائو بچه مرده بیندازد و چون دو مثقال با عسل بیاشامند، قی آورد و كرم در شكم بكشد.
● سرگین فیل هندی! هم فایده درمانی، هم فایده كشاورزی داشت
سرگین فیل هندی یافته بخور كنند، تب كهنه را مفید است. چون بسوزانند و بر زخم تری كه به سر كودك ظاهر شود بمالند برطرف كند و چون در خانه دود كنند پشه به كلی دور شود و اگر درخت را بخور استخوان فیل دهند كرم نزند.
● عقرب و بواسیر و كچلی!
عقرب را گرفته در شیشه اندازند. روغن زیتون در آن بریزند، چندی بگذارند خشك شود. بواسیر ظاهر را خشك كند و بیندازد. اگر با زیتون سرخ كنند تا بسوزد و آن را با روغن باقی‌مانده در شیشه به جای موی ریخته بمالند مو برویاند و اصلاح كند.
● گوشت خارپشت (تجربه یك وزیر مختار بخت‌برگشته آلمانی در قرن ۱۹)
برای نقرس سودمند است. اگر خون آن را به پا مالند نقرس برطرف شود!
(حكایت افزوده شدنی به این شیوه درمان: )اولین وزیر مختار كشور پروس در ایران بارون مینوتولی كه گویا دچار درد نقرس بود این نصیحت را به كار بست. یك خارپشت شكار كرد و كباب كرده خورد و بر اثر اسهال خونی شدیدی درگذشت و جنازه‌اش در گورستان مسیحیان شیراز به خاك سپرده شد و سال‌ها بعد به آلمان حمل شد. (موارد دیگری از خوردن گوشت خارپشت، اسهال خونی شدید و مرگ آنی مشاهده شده است.)
● زهره كفتار: علاج لك صورت، نینداختن بچه، گزیدگی سگ هار!
زهره كفتار را اگر خوب با روغنی مخلوط كنند و مدتی بماند كهنه شود. هرگاه دوباره به چشمی كه دانه سفیدزده بكشند برطرف كند و اگر موی زیادی در چشم باشد، پس از كندن موی، اگر زهره كفتار بمالند دیگر نروید و چون با پیه شتر بیامیزند و بر لك صورت بمالند لك ببرد و رنگ را شفاف كند و پوست آن را اگر به شكم زن حامله ببندند، بچه نگاه دارد و نیندازد و اگر در قدحی بگذارند و در آن آب كنند و به كسی دهند كه سگ‌ هار او را گزیده باشد ازهاری هیچ آسیبی به وی نرسد.

منبع : روزنامه سلامت

تازه‌ترین خبرها