یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱

محمد کرد بچه گزارش داد

سرمایه گذاری جدید کمتراز استهلاک سرمایه های موجود

استهلاک

ساعت 24 - محمد کردبچه مدیر ارشد بودجه ریزی کشور نوشته است : به دلیل کاهش منابع عمومی از یک طرف و کاهش تولید بنگاههای اقتصــادی و کاهش واردات به خصــوص واردات کالاهای ســرمایه ای، ســرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

بنابراین وضــعیت ســرمایه گذاری نگران کننده اســت . سرمایه گذاری جدید انجام شده حتی پا سخ استهلاک سرمایه های موجود را هم نمی دهد. یکی از روش های جذب سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( )FDIاست که در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 7 دهم درصد ا ست. همچنین سهم این شاخص از کل سرمایه گذاری جهانی  26 صدم درصد است.  ضمن اینکه مشکلات مربوط به  FATFســـبب تنگناهای بیشـــتری در این زمینه خواهد شـــد. تمهیدات جدیدی نیز اخیراً برای تأمین منابع مالی اندیشیده شده است (مانند کسب مجوز استفاده یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری) که برای تأمین نیازهای جاری و غیرسرمایه ای است .

وی در مقاله اش برای یکی از نشریه های سازمان برنامه و بودجه برخی از متغیرهای اقتصادی در بودجه سالهای قبل و امسال را قبل از رخداد کرونا آورده است که به احتمال زیاد بر این شاخص ها اثر منفی خواهد گذاشت. به طور مثال اوعملکرد سرمایه گذاری در سالهای 1397 و 1398 را به ترتیب منفی 5.6 درصد و منفی  3.2 درصد و پیش بینی عملکرد امسال را منفی 4.5 درصد گزارش کرده است.  وی می نویسد: از آنجا که تقریباً سراسر جهان درگیر بیماری کشنده کرونا شده اند، دیگر جایی برای کمک کشورهای مصون به سایر کشورها نیز باقی نگذارده که خود از معضلات فراگیری و دشواری شرایط حاصل است. برای دههای متمادی جهان با چنین پدیده ای مواجه نشـده و بروز این همه گیری نخسـتین تجربه قرن  21اسـت که مسـجل شـد . به رغم پی پیشرفت های چشمگیر در حوزه دانش پز شکی- بهدا شتی و بهبود نظامهای حمایتی در مقا یسه با قرون گذ شته و شیوع بیماریهای همه گیر، بازهم این پیشرفت ها نمی تواند نوعی احساس ایمنی قطعی را برای بشر باز کند.شکی وجود ندارد که شیوع بیماری کرونا اقصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید بخش های مختلف و ر شد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت اعلام کرده ا ست ابزار حمایتی برای پ شتیبانی ازاقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسب وکارهایی که از رکود اقتصادی متضرر می شوند در نظر گرفته است. این در حالی اســـت که دولت خود با مشـــکلاتی از قبیل کســـری بودجه احتمالی، تحریم های خارجی و کاهش قیمت و میزان صادرات نفت روبه روا ست که اثرات این حمایتها را مبهم ساخته ا ست. بر ا ساس اظهارات وزیر امور اقصادی ودارایی «برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی تا  15درصد از کرونا متأثر می شود.

تحقق 30 درصدی صادرات نفت

 کرد بچه درباره تجارت خارجی نوشته است : بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تجارت خارجی ایران در سال  2020با کاهش  16میلیارد دلار روبه رو می شود و به حدود  70میلیارد دلار می رسد. به علاوه به دلیل بسته شدن مرزهای همسایگان ایران، صادرات ایران کاهش یافته که با ادامه بیماری کرونا تداوم خواهد یافت. ضمن اینکه حدود  23درصد از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به کشور چین است که با کاهش روبه رو خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود گردشگر هم از پیامدهای ویروس کرونا در حوزه تجارت خارجی است.بر اساس اعلام دولت، حدود  4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور و کالاهای روی کشتیها است و با تلاش های انجام شده، یک میلیون تن از این کالاها ترخیص شده که در بازار تحول ایجاد خواهد کرد. همچنین اعلام شده است، برای تمام کالاهای مورد نیاز کشور، هم ذخایر کالاها و هم خریداری مقدار اجناس و کالای مورد نیاز و هم تجهیزات پزشکی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی شده است.در چارچوب بودجه مصوب  ،1399از حدود  11میلیارد دلار سهم دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت وخالص صادرات گاز،  10.5  دلار برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی است که با نرخ  4200تومان منابع ریالی آن در بودجه منظور شده بود. با کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود  3/6میلیارد دلار، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ممکن است با مشکل مواجه شود و اگر بخواهد از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شود، با توجه به نرخ بالاتر آن، اعتبارات مورد نیاز برای واردات آن را افزایش خواهد داد.

نظرات

  • siavash ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۲۱:۰۸
    0 0
    این وضعیتی که شما تیتر زدید 2 سال به این صورت درامده است

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s