• 30 مهر ماه، روز مهربانی است،در سایه‌سار مهربانی

    30 مهر ماه، روز مهربانی است،در سایه‌سار مهربانی

    ساعت24-مهربانی به عنوان یک صفت اختیاری، قطب‌نمایی است که می‌تواند جهت‌گیری نفسانی انسان را نمایش دهد. دایره علایق و سلایق یک انسان و گستره کراهت‌ها و نفرت‌ورزی‌های او، با توجه به مهربانی‌ای که نشان می‌دهد یا دریغ می‌کند قابل تشخیص است و از این‌رو، زمانی قابل اعتناست که از روی معرفت و آگاهی باشد. مهربانی آگاهانه همان چیزی است که به مجرد احساس خوشبختی و لذت حقیقی اتفاق می‌افتد و در غیر آن، یعنی در درد و رنج، با کراهت و نفرت جایگزین می‌شود.

پیشنهاد