• دگردیسی‌های دست‌فروشی کتاب/از حاشیه‌های خیابان

    دگردیسی‌های دست‌فروشی کتاب/از حاشیه‌های خیابان

    ساعت24-از دهه‌ها پیش خیابان انقلاب دو عرصه رسمی و غیررسمی داشته که همواره در کشمکشِ با یکدیگر بوده‌اند. در این خیابان و نواحی اطرافش بسیاری از مراکز مهم شهر قرار گرفته‌اند و اینها تشکیل‌دهنده عرصه رسمی خیابان‌اند. اما خیابان انقلاب پر از حاشیه‌ها و نقاط خارج از متنی هم هست که اگرچه بارها دچار دگردیسی شده اما هیچ‌گاه از بین نرفته است.

پیشنهاد