کد خبر 599845
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵
بی اعتنایی نظام سیاسی به  واقعیت های تلخ تحریم

ساعت 24 - سیاستمداران ایرانی به ویژه در بالاترین حلقه های تصمیم گیری آنقدر گرفتار سیاست خارجی ونیز صیانت از قدرت موجود هستند که فرصت و علاقه ای برای دیدن تحولات اقتصاد ایران حتی در کلان ترین سطح را ندارند. اما اقتصاد کلان ایران از روندهایی تبعیت می کند که در ذات دانش اقتصاد نهفته است. به این معنی که تصمیم گیرندگان کشور با ادامه سیاست خارجی و بهره گیری از متغیرهای نظامی و سیاسی قصد دارند نظام را تقویت کرده و بر پا باشند اما در اقتصاد عاملی مثل تحریم های اقتصادی بیر همه شاخص ها اثر می گذارد.

کوثر یوسفی و همکارانش در 23 آبان گذشته در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی با عنوان " اقتصاد کلان ایران در دوران تحریم و اندازە گیری انحراف در بازار اقتصاد ایران " را ارایه کردند. برخی از نتایج این مطالعه پژوهشی را درادامه می خوانید: در دهە های اخیر دچار بحران های کلان بودە و به طور شهودی تغییرات ساختاری متعددی در آن رخ دادە که منجر به تغییر در روندبلندمدت رشد اقتصادی در ایران شدە است.شناسایی تغییرات ساختاری و بازە های زمانی متناظر با آن نیازمند مدلسازی تعادل عمومی ازاقتصاد ایران است به طوری که قابلیت تفکیک چرخه از روند بلندمدت را ایجاد کند.لازم است متناسب با تغییرات شهودی اقتصاد کشور، این تغییرات اندازە گیری شود.لازم است در حد امکان عوامل این تغییرات شناسایی شوند و اثر هریک اندازە گیری شود.

شکاف در شاخص های کلان

تحریم ها بیش از هر چیز، شکاف بهرە وری کاهش تولید کشور را در سال های پس از ۱۳۹۱ توضیح می دهد. این توضیح دهندگی بلافاصله از سال ۱۳۹۱ که ایران در تحریم های بین الملی قرار گرفته قابل مشاهده است و تا۱۳۹۹ نیز از قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید برخوردار است.

شکاف تجارت، با وجود آنکه در سال های ابتدایی تحریم یعنی ۱۳۹۱ −۹۲ نقش چندانی در رکود کشور ندارد، اما از سال ۱۳۹۴ شروع به افزایش کرده و تا سال ۱۳۹۵ می تواند ۱۰درصد از کاهش تولید کشور را نسبت به مقدار اولیه خود در سال ۱۳۸۴ توضیح دهد. از سال ۱۳۹۷ به بعد که با تشدید تحریم ها و خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام مصادف است، قدرت توضیح دهندگی شکاف تجارت روند کاهشی شدید یافته و در نیمه دوم ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۹ قادر است تمام کاهش تولید کشور را توضیح دهد. شکاف بازار سرمایه نیز از سال ۱۳۹۴ شروع شده و به تدریج افزایش می یابد و یک روند افزایش ملایم را نشان می دهد که گویای استهلاک تدریجی سرمایه و عدم سرمایە گذاری جایگزین است.

نقش مخارج دولت در جبران شکاف سایر بازارها تقریبا خنثی به دست می آید. به طوری که شکاف مخارج دولت اثر خاصی بر تولید شبیە سازی شده نمی گذارد.بازار کار نقش جبران کننده را ایفا می کند به طوری که با افزودن شکاف بازار کار، مشاهده می شود تغییرتولید شبیە سازی شده مثبت می شود. این یافته، با شواهد آماری مبنی بر افزایش میانگین ساعات کاری، افزایش مشاغل فاقد کیفیت سازگار است. به نظر می رسد نیروی کار در کشوربخشیاز عوامل که اثری منفی بر تولید کل می گذارند را خنثی می کند و این عمل از سازوکار ساعت کاری بیشتری و کاهش کیفیت شغل محقق شدە است. اندازە گیری نوسانات متغیرهای مختلف

یکم - در کوتاە مدت، نوسا ن تولید ملی بیشترین همبستگی را با تورم و نوسان های نرخ ارز دارد.

دوم- در بلندمدت، نوسان های درآمد نفتی توضیح دهندە نوسان تولید در اقتصاد کلان است.

سوم- نوسان مصرف خصوصی بیشترین همبستگی را با نوسانات تورم در کوتاە مدت و

بلندمدت دارد.

چهارم- در میان مدت، نرخ ارز و مصارف دولتی به عوامل نوسان ساز مصرف خصوصی تبدیل

می شوند.

پنجم- نوسان مصرف دولتی بیشترین همبستگی را با نوسان درآمد نفت دارد.

تفکیک روند بلندمدت و چرخە های تجاری

هفتم - نرخ رشد بلندمدت تولید از سال ۱۳۹۱ به بعد به مقدار «صفر» کاهش می یابد.

هشتم- چرخە های تولید در دوران تحریم با عمق بیشتر و طول مدت بیشتر مشاهده می شوند.

نهم - نرخ رشد بلندمدت مصرف خصوصی از حدود ۱۳۸۶ به بعد تقریبا «صفر» می شود.

دهم- دردوران تحریم در شرایط رکود تورمی به سر می بریم.این شرایط در متغیر مصرف خصوصی از ۱۳۸۶ و حدود ۵ سال قبل از دوران تحریم بین المللی مشاهده می شود.

کد خبر 599845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.