چرا باید ماسک بزنیم؟
همه ما می دانیم که با زدن ماسک امکان گسترش ویروس کرونا را می توان به حداقل رساند. با زدن ماسک امکان شیوع کرونا در بین افراد به ۱.۵ درصد خواهد رسید.
- دست های خود را ضدعفونی کنید.
- از ماسک های مختلف استفاده کنید (البته ماسک های فیلتردار فقط برای کادر درمان است.)
- ماسک را روی صورت گذاشته و بندهای آن را بیندازید.
- ماسک را تنظیم کنید تا کل دهان بینی و چانه را بپوشاند.
- اگر ماسکتان بند بینی داشت حتما آن را تنظیم کنید.
- اگر خارج از منزل رفتید حتما فاصله یک متری خود را با افراد رعایت کنید.

البته باید بدانید که هنگام بازگشت به منزل باید نکات اساسی تری را رعایت کنید تا آلودگی را به خانه نیاورید.
- ابتدا دست های خود را ضدعفونی کنید.
- ماسک را از بند آن جدا کنید.
- اکیدا روی ماسک را لمس نکنید.
- ماسک را در سطل زباله بیندازید.
- دوباره دست های خود را ضدعفونی کنید.

باشگاه خبرنگاران