پیکاسو، میکشد
باباطاهر، میمیرد
قناری میخواند
آهو، می دود
هیچکاک، مینویسد
اما خدا؛ میبخشد...

آخرین خبر