چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹

بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه

قیمت متوسط هرمترمربع مسکن درمرز 17 میلیون تومان

مسکن

ساعت 24 - دراردیبهشت ماه سال ،1399تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 11300 واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7د6.7 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران  16میلیون و970 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل   حدود 34 درصد افزایش نشان می دهد. گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران»است .

-1 حجم معاملات مسکن

 به گزارش بانک مرکزی بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال  1399حاکی از آن است که از مجموع  11310واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا  5 سال  ساخت   39درصدی بیشترین سهم  را به خود اختصاص داده اند. سهم  یادشده در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود 2/2واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم  واحدهای با قدمت 6 تا  10سال و  16 سال و بیشتر افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال    1399حاکی از آن است که از میان مناطق  22 گانه شهر تهران، منطقه   5 با سهم   15.2درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداده های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق  2 و  4 به ترتیب  با  سهم های  9.6 و 8.3 درصد  رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع  72.8درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال  1399 مربوط به  10منطقه شهر به ترتیب  بیشترین فراوانی شامل مناطق  5، 2، 4، 10، 14، 8 ، 7 ،15 ،1و3 بوده و 12 منطقه باقی مانده  27.2 درصد  از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

-2تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال  1399متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران  16 میلیون و970هزار تومان  بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل  11و 34رصد افزایش نشان می دهد.در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل  339 میلیون ریال به منطقه  1و کمترین آن با  78میلیون ریال به منطقه  18تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال  1398به ترتیب  30  33 درصد افزایش نشان می دهند.

 -3تحولات دوماهه نخست سال 1399

تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال  1399به حدود  12600 واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن،  19 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهرتهران   16میلیون و130  هزارتومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  35درصد افزایش نشان می دهد.

 -4 سایر شاخصهای آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه

سال  1399حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 120تا  "135میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 8/ 8درصد، بیشترین سهم  از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی " 90تا  "105میلیون ریال با سهم     8.6درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که  57 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی شهر تهران ( 169میلیون ریال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیر بنای هرواحد مسکونی  اردیبهشت ماه سال  1399نشان می دهد، بیشترین سه  از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 50تا  "60مترمربع با سهم   15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 60تا  "70و " 70تا "80 متر مربع به ترتیب با سهم های  14  11اا درصدی  در رتبه های بعدی قرارر دارند. در مجموع در این ماه  واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از   80متر مربع،  54 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

-5 تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران ودرکل مناطق شهری در اردیبهشت سال 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب 28و5 و31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s