رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 623572

پنهان کار ی و شل شدن پیچ جامعه

ساعت 24 - شهروندان کشورهای مشهور به غرب زودتر از دیگر کشورها به فایده‌های روش اداره کشور از راه به کاربردن الزامهای دموکراسی پی بردند. پدیدار شدن نهادهای دموکراتیک مثل نهادهای مدنی ونهادهای حزبی ونیز رسانه‌ها به مثابه پیش برنده‌های دموکراسی به مرور از بی وزنی نهادهای یادشده در برابر دولت کاست و توزیع قدرت همسنگ شد. با تقسیم انواع قدرت میان نهادهای مدنی ونیز نهاددولت مناسبات ها نیز دگرگون شد.

یکی از ابعاد این مناسبات که به یک راهبرد تبدیل شده است دورشدن نهاددولت وزیر مجموعه انها از پنهان کاری و حبس اطلاعات بوده وهست. پنهانکاری وضعیتی است که نهادهای حکومتی باوردارند شهروندان نباید همه حقیقت وهمه تصمیم هایی که نهادهای حکومتی می گیرند را بدانند و نهادی که متر دردست دارد و اطلاعات را از نظر پنهان کردن ویا انتشار متر می‌کند نهاددولت است.. در چنین دیدگاهی شفافیت،نقطه مقابل امنیت تلقی میشود. پنهانکاری به دلیل محروم کردن مردم از آگاهیها درباره امور کشورپیامدهای بازدارنده دار.د. دولتهای ایران یکی از ویژگیهای ذاتی نهاددولت به معنای گسترده ان در نظام جمهوری اسلامی اندازه بزرگ وپرشمار بودن انواع دخالتها در زندگی وکسب وکار ومعیشت شهروندان است. در نظام سیاسی حاکم بر ایرانیان نهادهای حکومتی پرشماری برای سازمان دادن به دخالتها تاسیس شده است که هرکدام همانند یک جزیره برای خود فرمانده وخان دارند و تنها در اصول کلی از حکومت مرکزی فرمان می گیرند. این وضعیت راه رابرای تصمصم گیری در باره شهروندان بازکرده وروزانه چند تصمیم در این نهادها گرفته می‌شودو شماری از این تصمیمها باروش زندگی ایرانیان تضاددارد. نهادهای حکومتی برای اینکه از آشکار شدن این برخوردها دوری کنند کوشش می‌کنند این تصمیم ها را پنهان کرده و با روش‌هایی غیر عادی اجرایی کنند. بی اعتمادی شهروندان در برابر این رفتارپنهان کارانه دولتهای ایران درنیم سده تازه سپری شده -و در دوره ایکه پنهان کاری جواب نمی دهد - و رفتارپنهان کارانه برای شهروندان آشکار می‌شود نهال بی اعتمادی در ذهن ودلها کاسته می‌شود. روند فزاینده بی اعتمادی به دولت به دلیل روشدن رفتارهای پنهانکارانه انها فرجامی جز جدایی راه آن‌ها از هم ندارد. شهروندان با همه نیرو راه خودرا می‌روند و دولتها نیز کوشش می‌کنند راه آن‌ها را ببندند. پنهان کاری در دادن آگاهی به شهروندان که حق طبیعی و قانونی آن‌هاست آرام آرام استواری جامعه را سست می‌کند و از دولت یک چهره نامطمئن ترسیم می‌شود. شدت و انواع پیمانکاری نرخ پنهانکاری به شفافیت در هر جامعه به تعادل قدرت میان نهادهای مدنی و نیز نهاد حکومت بستگی دارد. هرچه میزان ونسبت قدرت حکومت به نهادهای مدنی بیشتر باشد شدت و انواع پنهان کاری گسترده تر است. شوربختانه درایران چنین وضعیتی حاکم است و نهادهای حکومتی با داشتن بخش اعظم قدرت به آسانی نهادهای مدنی شامل حزب و خانواده و بنگاه را می ترسانند و انواع پنهان کاری را به صورت عادت وعرف در اورده‌اند. این پنهان کاری د رزندگی اقتصادی ایرانیان پیامدهای بسیار بازدارنده‌ای داشته است. با توجه به اینکه بیشترین تصمیم ها در باره مزایده‌ها؛ مناقصه‌ها ، طرحهای عمرانی ونرخ تعرفه برای واردات یا نرخ بهره بانکی ونیز نرخ ارز در نهادهای حکومتی گرفته می‌شود بسیای از اطلاعات در اختیار کسانی است که به این نهادهای قدرت وصل شده‌اند. انها می‌دانند قرار است در بودجه سالانه واقعا چقدر نفت فروخته می‌شود وکسری بودجه واقعی چقدر است وقرار است دولت کدام یک از دارایی‌های خود را بفروشد و قرار است نرخ تعرفه واردات چقدر باشد و از کدام کشور واردات انجام شود وقیمتکدام یک از کالاها تثبیت وکدام یک ازاد شوند. این اطلاعات پنهان نگه داشته می‌شوند وبهانه هم این است که نباید جامعه ملتهب شود مورد تازه تازه ترین پنهان کاری برخورد با انتخاب ازاد نوع پوشش از سوی زنان ایرانی است. حکومت اصراردارد باید زنان ان گونه بپوشند که انها می گویند و برای اجباری کردنش به قانون وشرع استناد می‌کنند و زنان نیز باوردارند این قانون دولت ساخته است و دولت وظیفه‌ای در باره انتخاب روش زندگی وموع پوشش انها ندارد. حالا که قبح قضییه ریخته آشکار شده است و مهمتری وزارتخان ایجاد کننده امنیت و آسایش پنهان کاری کرده است شهروندان آخرین پیوستگی‌های اعتماد را با دولت نیز از دست رفته می‌بینند. این داستان در اقتصاد ابعاد وسیع تری دارد که نتیجه ان نابرابری فزاینده است که به سست شدن استواری جامعه منجر نی شود. چه باید کرد آیا در وضعیتی که نهاد های مدنی درایران فاقد قدرت کافی برای متقاعد کردن نهاد حکومت برای دوری از پنهان کاری دستگاه‌های دولتی هستند امیدی برای دورکردن دولت از پنهان کاری وجود دارد؟ واقعیت این است که هیچ کاری نیست که شهروندان یک کشور بخواهند و اتفاق نیفتد و تنهامسال زمان است که بایددید این عدم تعادل در کجا به پایان می‌رسد.

تازه‌ترین خبرها