جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰

(تصاویر) ازبین بردن میلیون ها گل صادراتی در هلند به دلیل کرونا ، رهبرکره شمالی بدون ماسک در میان نظامیان ماسکدار، خیابان ها و بازار های خلوت در شهرهای مختلف جهان و..... در عکس های خبری روز

(تصاویر) و..... در عکس های خبری روز

ساعت24- در عکس های خبری روز تصاویر و عکس هایی از نابودی میلیون ها گل صادراتی در هلند به دلیل کرونا ، رهبرکره شمالی بدون ماسک در میان نظامیان ماسکدار، خیابان ها و بازار های خلوت در شهرهای مختلف جهان و دیگر عکس ها و تصاویر دیدنی را باهم می بینیم.

s