• برجامی که نشناختیم و تحریمی که می آید

    تحلیل ساعت 24 از

    برجامی که نشناختیم و تحریمی که می آید

    ساعت24-سال 1396 شمسی هجری در ایران می توانست سا ل مناسبی برای چیدن میوه درختی به " برجام " باشد که شوربختانه نه تنها چنین نشد بلکه حالا در پایان این سال کابوس برگشت تحریم های اقتصادی بالای سر اقتصاد بیمار ایران به پرواز در امده است.

فیلم