فیلم

  • راهی برای پاکسازی آب های آلوده

    راهی برای پاکسازی آب های آلوده

    ساعت24- پژوهشگران در دانشگاه ام آی تی در آمریکا روشی برای پاکسازی آب ابداع کرده اند که می تواند به دسترسی انسان به منابع آب آشامیدنی بهداشتی کمک کند.