فیلم

  • ساعت سلامتی

    ساعت سلامتی

    ساعت24- یک مبتکر لهستانی در تلاش برای کمک به سلامتی و کاهش مرگ میر در افراد ساعتی ساخته که حتی در صورت نیاز به اورژانس تماس می گیرد.