• بازارچه های مرزی به جای کوله بری در استانهای غربی

    وزیر کشور در نشست با بخش خصوصی خبرداد

    بازارچه های مرزی به جای کوله بری در استانهای غربی

    ساعت 24-وزیر کشور گفت: برای حذف پدیده کوله بری در استانهای مرزی غرب کشور تصمیم گرفته شد 15 بازارچه مرزی در ایت مناطق فعالیت کنند. در این بازارچه ها کالاهایی که اکنون کوله برها با خود از کشورهای دیگر وارد می شود عرضه خواهندشد. با توجه به اینکه بیشتر کالاهایی که کوله بران به داخل کشورمی آورند همان کالاهایی است که از ایران به کشورهای همسایه می رود و در آنجا بسته بندی شده و دوباره به استانهای مرزی می آید، قرارشد این کالاها بدون تعرفه و سودگمرکی در این بازارچه هاعرضه شود تاعرضه کنندگان که همان کوله برها هستند از مابه التفاوت قیمت با تعرفه و بدون تعرفه سودببرند .

فیلم