• دولت مبنای نظری خود را درباره نرخ ارز 4200 تومان شفاف کند

    توصیه های سیاستی انجمن انجمن مدیران صنایع درباره بازار ارز

    دولت مبنای نظری خود را درباره نرخ ارز 4200 تومان شفاف کند

    ساعت 24-مدیران صنایع یکی از قدیمی ترین تشکلهای کارفرمایان صنعتی ایران به حساب می آید. این نهاد غیر دولتی که به انجام فعالیتهای کارشناسی در باره مسایل با اهمیت اقتصادی ایران به مثابه یک ضرورت نگاه می کند و دستاوردهای کارشناسی خود را دراختیار نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی قرار می دهد ت در تازه ترین کار پژوهشی خود با عنوان " بررسی وضعیت فعلی نوسانات نرخ ارز و چشم انداز آن در سال 97 و تاثیر آن بر صنعت " از اعضای خود نظر خواهی کرده است و پس از جمع بندی نظات اعضای انجمن و بررسی های ددگاههای موجود در باره نوسان نرخ ارز و سیاست های تازه ارزی گزارش خود را منتشر کرده است.

فیلم