• روغن فروش 150 میلیون یورویی و مرد 31ساله سکه فروش

  سلطان روغن را چه کسی سلطان کرده است

  روغن فروش 150 میلیون یورویی و مرد 31ساله سکه فروش

  ساعت24-فساد اقتصادی که بخشی از آن را می توان به رانت خواری و استفاده از فضای مناسب با دسترسی به اطلاعات و دسترسی به مقامهای تمیم گیرنده نسبت داد از درون نهاد دولت به ویژه در کشورهایی مثل ایران سرچشمه می گیرد. در ایران به این دلیل که دولت همه کاره است و مردم و بنگاهها تابعی از رفتار و تصمیم دولت شده اند و از آنجایی که انتخاب کادر دولت به ویژه مدیران نیز از قاعده به درد بخوری پیروی نمی کند این وضعیت فساد آلود روندی فزاینده را تجربه می کند.

فیلم

 • کولر برای کلاه ایمنی موتور

  کولر برای کلاه ایمنی موتور

  ساعت24-یک شرکت هندی برای فراهم کردن آسایش موتور سواران وسیله ای ساخته که به کلاه ایمنی موتور متصل می شود و ضمن پاکسازی هوای تنفسی موتور سوار داخل کلاه ایمنی را خنک می کند.