• دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی خلاف اقتصاد مقاومتی است

    اقتصاددان جوان و درس های دانش اقتصاد برای سیاستگذاران

    دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی خلاف اقتصاد مقاومتی است

    ساعت24-پویا ناظران اقتصاددان جوان ایرانی که این روزها نوشته تلگرامی اش در باره رانت خواری بزرگ در داستان نرخ دستوری ارز برای صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به ویژه رانت بزرگ پتروشیمی نقل قول شمار قابل اعتنایی از کانالها و گروههای تلگرامی شده است و دررسانه های اینترنتی و مکتوب هم بازتاب گسترده ای داشته دیروز میهمان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بود تا درباره درس هایی که دانش اقتصاد برای سیاستگذاران دارد صحبت کند. او در سخنرانی حدود 100 دقیقه ای خود با سرعت و هیجانی که البته باپذیرش حاضران درنشست بود مسایل بسیار با اهمیتی را بیان کرد.

فیلم